Sitemap

Cách tốt nhất để tải xuống video YouTube bằng Python là gì?

Có một số cách khác nhau để tải xuống video YouTube bằng Python.Cách đơn giản nhất là sử dụng mô-đun YouTube tích hợp sẵn.Bạn có thể sử dụng hàm youtube.download() để tải xuống một video hoặc danh sách phát hoặc hàm youtube.get_video_ids() để nhận danh sách ID video cho một kênh hoặc video cụ thể.Bạn cũng có thể sử dụng hàm youtube.get_video_urls() để nhận URL cho từng video trên kênh hoặc danh sách phát hoặc hàm youtube.get_subscription_videos() để nhận đăng ký cho các kênh và video cụ thể.

Nếu muốn tải xuống nhiều video cùng một lúc, bạn có thể sử dụng API DataFrame của gấu trúc thay vì sử dụng các chức năng từ mô-đun YouTube.Ví dụ: bạn có thể sử dụng mã sau để tạo DataFrame chứa tất cả các video trên một kênh:

nhập gấu trúc dưới dạng pd nhập Youtube # Nhận tất cả video trên kênh này data = pd . DataFrame ( Youtube . objects . filter ( 'channelId' , '=?' ), cột = [ 'id' ]) # Sắp xếp theo dữ liệu id giảm dần.

Làm cách nào tôi có thể tải xuống video YouTube bằng Python?

Python có một mô-đun tích hợp để tải xuống video được gọi là YouTube.Bạn có thể sử dụng mô-đun YouTube để tải xuống video từ YouTube hoặc bất kỳ trang web nào khác lưu trữ video. Để tải xuống video bằng mô-đun YouTube, trước tiên bạn cần tạo một URL cho video.URL giống như http://www.youtube.com/watch?v=ID_video_id trong đó ID_video_id là mã định danh duy nhất của video bạn muốn tải xuống. Tiếp theo, bạn cần nhập mô-đun YouTube vào chương trình Python của mình và gọi hàm getVideoURL().Hàm getVideoURL() sẽ trả về một chuỗi URL bao gồm ID và tiêu đề của video. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng hàm open() trên chuỗi URL này để tải video trong trình duyệt của mình. Ví dụ:

nhập youtube

url = "http://www.youtube.com/watch?v=ID_video_id"

print("Url video:", url)

getVideoURL(url)

Đầu ra: URL video: http://www.youtube.com/watch?v=3b9sNzWL2NM&feature=youtu .

Có thể tải xuống video YouTube bằng Python không?

Có, có thể tải xuống video YouTube bằng Python.Trước tiên, bạn sẽ cần tạo một đối tượng YouTube.Tiếp theo, bạn sẽ cần lấy URL của video bạn muốn tải xuống.Cuối cùng, bạn sẽ cần sử dụng API YouTube để tải xuống video. Đây là đoạn mã ví dụ cho biết cách tải xuống video YouTube bằng Python:

nhập youtube

youtube = youtube.YouTube( 'tên người dùng' , 'mật khẩu' )

url = 'https://www.youtube.com/watch?v=j3UfJ6DGZWk'

video_url = youtube.

Tôi cần thư viện nào để tải xuống video YouTube bằng Python?

Để tải xuống video YouTube bằng Python, bạn sẽ cần thư viện PyYoutube.

Làm cách nào để tôi cài đặt thư viện cần thiết để tải xuống video YouTube bằng Python?

Làm cách nào để sử dụng thư viện trình tải xuống YouTube để tải xuống video YouTube?Làm cách nào tôi có thể sử dụng mô-đun Python youtube-dl để tải xuống video từ YouTube?Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và sử dụng mô-đun Python youtube-dl để tải xuống video từ YouTube.Thư viện Trình tải xuống YouTube Thư viện Trình tải xuống YouTube là thư viện cho phép bạn dễ dàng tải xuống video từ YouTube.Để cài đặt thư viện, hãy nhập lệnh sau trong thiết bị đầu cuối của bạn:pip install youtube-dlĐể sử dụng thư viện, trước tiên hãy nhập nó vào chương trình của bạn:nhập youtube_dlTiếp theo, bạn cần tạo một phiên bản của lớp YoutubeDownloader:youtube_dl.YouTubeDownloader Sau đó, bạn cần phải chỉ định kênh bạn muốn truy xuất video từ:channel = youtube_dl.YoutubeChannelInfo( 'youtube.com/user/username' ) Khi bạn đã tạo một phiên bản của lớp YoutubeDownloader, bạn có thể bắt đầu tải xuống video bằng cách gọi phương thức get Videos() của nó :videos = channel.get Videos()Nếu có bất kỳ lỗi nào trong khi tải xuống video, một ngoại lệ sẽ được đưa ra và nó sẽ được hiển thị cùng với thông báo giải thích điều gì đã xảy ra.Ví dụ: nếu không có đủ dung lượng lưu trữ trên thiết bị của bạn hoặc nếu có khiếu nại về bản quyền đối với video, các lỗi này sẽ được báo cáo. Sau khi bạn đã truy xuất tất cả các video mong muốn, bạn có thể lưu chúng vào đĩa hoặc hiển thị chúng trên màn hình bằng nhiều phương thức có sẵn trong lớp YoutubeDownloader chẳng hạn như play(), pause(), v.v.:play(): Phương thức này bắt đầu phát lại video ngay lập tức.:pause(): Phương thức này tạm dừng phát lại video. :stop(): Phương thức này dừng phát lại tất cả các video hiện đang phát.:info(): Phương thức này hiển thị thông tin chung về video hiện tại như thời lượng và tốc độ bit.:download( tên tệp ):Phương thức này tải xuống tệp được chỉ định từ YouTube và dừng phát video nếu viêm đã hoàn tất.:urlencode( url ):Mã phương thức này là url đích của URL sẽ được trình bày trong đầu ra của phương thức này. (Để biết thêm thông tin về mã hóa URL, hãy xem https://www2.w3schools.com/tags/urlencode/)Ví dụ::

# Nhập các thư viện cần thiết thời gian nhập nhập hệ điều hành # Khởi tạo và thiết lập đối tượng YoutubeDownloader của chúng tôi ytd = youtube_dl . YoutubeDownloader () # Truy xuất thông tin về một kênh cụ thể cho hướng dẫn này chan = ytd . YoutubeChannelInfo ( 'youtube.com/user/username' ) print ( "Truy xuất thông tin về {}". format (chan )) # Nhận tất cả các video mong muốn của chúng tôi cho hướng dẫn này vids = ytd. get Videos () print ( "Nhận tất cả các video mong muốn của chúng tôi..." ) # Lưu từng video đã tải xuống để dùng sau fname = " {} - {} .mp4" cho vid trong vids : fname += ".mp4" os . mkdir ( fname , 0775 ) thời gian . ngủ ( 3 ) # Xuất đường dẫn và tiêu đề của từng video đã tải xuống print ( "Lưu đường dẫn của từng video đã tải xuống..." ) print ( "{} - {}.mp4" .

Tôi có thể tìm mã để tải xuống video YouTube bằng Python ở đâu?

Không có câu trả lời chung cho tất cả câu hỏi này vì mã bạn cần tải xuống video YouTube sẽ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Python bạn đang sử dụng và các tính năng cụ thể của trang web YouTube mà bạn đang cố truy cập.Tuy nhiên, một số mẹo chung có thể hữu ích bao gồm tìm kiếm các thư viện Python có liên quan trực tuyến hoặc trong thư viện địa phương của bạn và tìm kiếm các ví dụ mã minh họa cách sử dụng các chức năng thư viện cụ thể.Cuối cùng, hãy luôn đảm bảo đọc tài liệu đi kèm với bất kỳ thư viện bên thứ ba nào mà bạn quyết định sử dụng trước khi cố gắng tự triển khai bất kỳ chức năng nào của thư viện đó.

Có hướng dẫn nào chỉ ra cách tải xuống video YouTube bằng Python không?

Tôi đã tìm thấy một số trên mạng, nhưng chúng quá cơ bản hoặc không phù hợp với nhu cầu cụ thể của tôi.Bạn có thể giúp?

Không có câu trả lời chung cho tất cả câu hỏi này, vì các bước cần thiết để tải xuống video YouTube bằng Python sẽ khác nhau tùy thuộc vào nền tảng và trình duyệt được sử dụng.Tuy nhiên, một số mẹo chung có thể hữu ích bao gồm:

  1. Tìm kiếm hướng dẫn hoặc hướng dẫn hiện có về cách tải xuống video YouTube bằng Python.
  2. Sử dụng các hàm tích hợp do ngôn ngữ lập trình Python cung cấp để trích xuất thông tin từ tệp video YouTube (ví dụ: độ dài, ID, v.v.).
  3. Sử dụng các thư viện của bên thứ ba như youtube_dl nếu cần để truy cập các tính năng cụ thể của video YouTube (ví dụ: tải xuống phụ đề).

Bạn có thể cho tôi ví dụ về tải xuống video YouTube bằng Python không?

Ngôn ngữ lập trình Python có thể được sử dụng để tải xuống video YouTube.Bước đầu tiên là tạo một đối tượng tệp đại diện cho video YouTube.

Tiếp theo, sử dụng hàm video_download() để tải video xuống.Cuối cùng, sử dụng hàm open() để mở tệp đã tải xuống trong cửa sổ hoặc tab mới.

Các bước liên quan đến việc tải xuống video YouTube bằng Python là gì?

Có một số cách khác nhau để tải xuống video YouTube bằng Python.Cách đơn giản nhất là sử dụng mô-đun youtube tích hợp sẵn.Để làm điều này, trước tiên bạn cần tạo một phiên bản của đối tượng YouTube:

nhập youtube

Sau đó, bạn có thể sử dụng phương thức get_video() để truy xuất video từ cơ sở dữ liệu:

youtube.get_video("https://www.youtube.com/watch?v=QaP2fCi5BzM")

Nếu bạn chỉ muốn tải xuống một video, bạn có thể sử dụng lại phương thức get_video(), nhưng lần này hãy nhập url của video mà bạn muốn tải xuống:

youtube.get_video("https://www.youtube.com/watch?v=QaP2fCi5BzM", "q")

Cuối cùng, nếu bạn chỉ muốn lấy tất cả các video phù hợp với một tiêu chí nhất định (ví dụ: tất cả các video tiếng Anh), bạn có thể sử dụng phương thức search_videos():

Tôi không chắc mình sẽ thực hiện việc này như thế nào... nhập youtube dưới dạng ytsearch = youtube . Youtube () ytsearch . search_videos ( 'en' ) # hoặc ytsearch .

nội dung nóng